Protupožarna sezona

Sa datumom 01. lipnja na snagu je nastupila zabrana spaljivanja poljoprivrednih otpada i korova na poljoprivrednim površinama, a sukladno ODLUCI o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Stupnik donesenoj od strane Općinskog vijeća Općine Stupnik, a ista traje sve do 30. rujna tekuće godine.

Odluku u cijelosti možete pronaći na službenim stranicama Općine Stupnik, a mi izdvajamo točku IV. Posebne mjere zaštite od požara:

Članak 19.

Radi sprječavanja požara na poljoprivrednim zemljištu vlasnici odnosno posjednici dužni su:

 1. održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske putove,
 2. uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i sl. najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,
 3. odstraniti biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šume, puteva i međa na šumskom zemljištu koje graniči s poljoprivrednim zemljištem,
 4. uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom,
 5. spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka i korova na poljoprivrednom i šumskom zemljištu vršiti samo uz poduzimanje odgovarajućih propisanih preventivnih mjera opreza sukladno Zakonu o zaštiti od požara.

Članak 20.

Spaljivanje korova, trave i drugog otpadnom materijala biljnog porijekla te loženja vatre na poljoprivrednim površinama može se obavljati ako su poduzete sljedeće mjere opreznosti:

 1. ako se spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenome prostoru obavlja na većoj poljoprivrednoj površini, vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su o tome obavijestiti dobrovoljno vatrogasno društvo koje će osigurati dežurstvo odgovarajućeg broja vatrogasaca s opremom za gašenje požara, a na manjim površinama treba primijeniti potrebne mjere zaštite od požara,
 2. mjesto spaljivanja korova i loženja vatre na otvorenome prostoru mora biti najmanje 30 metara udaljeno od gospodarskih i stambenih objekata, najmanje 200 metara od ruba šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama, te na udaljenosti većoj od 100 metara od stoga slame i sijena i drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijali,
 3. mjesto spaljivanja mora biti tako odabrano da se vatra ne može proširiti preko gorivog materijala na zemlji, kao ni prelijetanjem iskri
 4. osoba koja obavlja spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru mora biti punoljetna, stalno prisutna pri spaljivanju s pričuvnom opremom za gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.),
 5. osobe koje su izvršile spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti,
 6. te ostalo sukladno važećim propisima kojima je uređena materija zaštite od požara.

Članak 21.

Zabranjeno je spaljivanje poljoprivrednih otpada i korova na poljoprivrednim površinama u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna tekuće godine.

Izuzetno, pravne ili fizičke osobe koje namjeravaju ložiti vatru na otvorenom u periodu iz stavka 1. ovog članka, dužne su zatražiti odobrenje nadležne vatrogasne postrojbe te organiziranje vatrogasnog dežurstva.

Nakon isteka zabrane spaljivanja primjenjuje se ODLUKA o načinu i uvjetima spaljivanja biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu, te o loženju vatre na otvorenom poljoprivrednom zemljištu, u šumi, na šumskom zemljištu i na zemljištu u neposrednoj blizini šume donesenu od strane Općinskog vijeća Općine Stupnik, a koju su dužni provoditi stanovnici i žitelji Općine Stupnik.

Odluku u cijelosti možete pronaći na službenim stranicama Općine Stupnik, a mi ćemo navest nekoliko bitnih točaka iz ove Odluke

 

II. SPALJIVANJE BILJNOG OTPADA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Članak 3.

Za vrijeme sazrijevanja strnih usjeva, pa sve do žetve i vršidbe, u blizini strnih usjeva i na mjestima gdje se obavlja žetva i vršidba zabranjeno je loženje otvorene vatre i spaljivanje biljnog otpada. Izuzetno od odredbe stavka 1.ovog članka, može se vriti spaljivanje strništa uz prethodno odobrenje Policijske uprave ili osobe ovlaštene za kontrolu DVD Stupnik. U razdoblju prije sazrijevanja usjeva i nakon završetka žetve i vršidbe, dozvoljeno je spaljivanje biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu.

Članak 4.

 Prije spaljivanja poduzimaju se odgovarajuće preventivne mjere da se vatra ne proširi na druge površine ili objekte, a naročito:

 1. tvari koje se spaljuju udaljiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničke pruge, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata, kako ih vatra ne bi zahvatila i širenje dima ugrozilo,
 2. oko mjesta predviđenog za spaljivanje sačinjava se pojas širine najmanje tri metra čist od suhe trave, gorive leževine i drugih upaljivih tvari,
 3. ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje, osigurava se nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za gašenje požara,
 4. uz mjesto spaljivanja drže se priručna sredstva potrebita za gašenje požara ( lopate, metlanice, voda, rovice i dr).

Članak 5.

Osobe koje su obavile spaljivanje, dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke vatre u potpunosti ugasiti.

Članak 6.

Pravne i fizičke osobe dužne su najmanje osam sati prije spaljivanja većih površina ili veće količine tvari, obavijestiti inspektora za zaštitu od požara ili operativno dežurstvo DVD Stupnik.

 Obavijest iz stavka l. ovog članka sadrži:

 1. Podatak o vremenu i mjestu spaljivanja,
 2. Naziv i veličinu površine spaljivanja,
 3. Broj osoba koje će obavljati spaljivanje,
 4. Opis tvari koje će se spaljivati,
 5. Preventivne mjere koje će se poduzeti za vrijeme spaljivanja.

Članak 7.

Spaljivanje manjih količina tvari ili manjih površina (pojedinačno žbunje, hrpe kukuruzovine i slično) pravne i fizičke osobe nisu dužne prijavljivati, ali su dužne tvari udaljiti na dovoljnu udaljenost od drugih objekata i površina, tako da se vatra ne može proširiti na te objekte odnosno površine.

 III.LOŽENJE OTVORENE VATRE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU,U ŠUMI, NA ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU I NA ZEMLJIŠTU U NEPOSREDNOJ BLIZINI ŠUME

Članak 8.

Loženje otvorene vatre na poljoprivrednom zemljištu dozvoljeno je u razdoblju određenom člankom 3.ove Odluke i uz poduzimanje preventivnih mjera određenih člankom 4. i 5. ove Odluke.

Članak 9.

U šumi, na šumskom zemljištu i na zemljištu u neposrednoj blizini šume može se ložiti otvorena vatra i čistiti zemljište spaljivanjem suhe trave i korova, uz poduzimanje mjera određenih u članku 4. i 5. ove Odluke, samo na mjestima koje odredi pravna osoba koja gospodari šumom i šumskim zemljištem.

Maloljetnim osobama zabranjuje se loženje otvorene vatre bez nazočnosti punoljetne osobe.

Članak 10.

Dimnjaci i dimovodne cijevi na građevnim i drugim objektima u šumi i u neposrednoj blizini šume moraju imati ugrađen uređaj za zadržavanje i gašenje iskri iz ložišta.

Članak 11.

U šumi i neposrednoj blizini šume gdje postoje kampovi i lovački društveni objekti, loženje otvorene vatre je dozvoljeno na za to određenim i označenim mjestima.

Pravna ili fizička osoba koja gospodari ovakvim objektima dužna je organizirati nadzor nad loženjem vatre i osigurati zaštitu od požara s priručnim sredstvima za gašenje požara ( bačve s vodom, kante, lopate, sjekire, pijesak, aparati za gašenje požara i dr.).

Za nepridržavanje odredaba ovih Odluka primjenjivati će se za to predviđene kazne.

Molimo građane Općine Stupnik da budu savjesni i odgovorni.

Ukoliko uočite požar odmah obavijestite vatrogasce na broj 01/6589-112