Dokumenti

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STUPNIK

Domovićeva 1, 10255 Gornji Stupnik

Matični broj: 01502026 OIB: 04502935562

e-mail: dvd-stupnik@dvd-stupnik.hr

Na temelju članka 51. Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» NN 21/19). Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stupnik nakon dobivene suglasnosti Upravnog odbora, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stupnik, dana 09.07.2021.godine objavljuje

                                                                                                          OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 

                                                                                                                 VATROGASAC- VOZAČ/ICA

– 2 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca

 1. UVJETI:

AD/1

 1. Državljanstvo RH
 2. Do 30 godina starosti (kod prvog zaposlenja na poslovima profesionalnog vatrogasca)
 3. Završena srednja stručna sprema vatrogasnog smjera ili srednja stručna sprema tehničkog smjera i završena prekvalifikacija za vatrogasca ili vatrogasnog tehničara
 4. Položen vozački ispit kategorije B i C
 5. Tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
 6. Da nije kažnjavan/a i da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela

protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti

Uz prijavu kandidati iz točke 1. ovog oglasa obavezni su priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) (izvornik ili preslika)

– presliku osobne iskaznice

– dokaz o školskoj odnosno stručnoj spremi (svjedodžba) (izvornik ili preslika)

– dokaz o završenoj školi vatrogasnog smjera (svjedodžba) (izvornik ili preslika)

– presliku vozačke  dozvole

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci) (izvornik)

-važeće liječničko uvjerenje o duševnoj  i tjelesnoj sposobnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene ustanove prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada,  članak 3. točka 14 (izvornik)

 1. OSTALI UVJETI:

Prednost pri prijemu u radni odnos pod istim uvjetima ima osoba koja:

 • je najmanje unazad pet godina neprekidno obavljala poslove dobrovoljnog operativnog aktivnog vatrogasca što dokazuje ovjerenom potvrdom o pripadnosti i radu u dobrovoljnom vatrogasnom društvu
 • je dobrovoljni aktivni operativni vatrogasac i član DVD-a Stupnik
 • ima prijavljeno prebivalište na području Općine Stupnik
 • je nezaposlena osoba i mlađa od 30 godina (potrebno priložiti dokaz od strane HZZ-a),
 • zadovoljava uvjete temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) (potrebno priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava temeljem navedenog zakona),
 • ima položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima (kao dokaz priložiti presliku svjedodžbe),

Za svaku prednost kandidat će dobiti 5 bodova pri odabiru kandidata.

Kandidati koji budu ispunjavali formalne uvjete iz ovog oglasa pristupiti će provjeri znanja iz vatrogastva (pisani ispit od 10 pitanja) i provjeru fizičke spremnosti (tablica 1. i tablica 2.).

Kandidati koji budu ispunjavali formalne uvjete iz oglasa biti će pozvani na razgovor (intervju).

Kandidati na natječaju mogu ostvariti ukupno 70 bodova i to:

30 bodova iz prednosti pri prijemu u radni odnos

10 bodova iz pisanog ispita znanja

25 bodova iz provjere fizičke spremnosti

5 bodova intervju ispred komisije

Ako više od dva kandidata ostvare jednak broj bodova (najveći dosegnuti broj), nakon razgovora (intervjua), komisija za zapošljavanje DVD-a Stupnik će tajnim glasovanjem odabrati kandidate.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Nakon isteka probnog rada od 3 mjeseca, ako se ocijeni da kandidat može uspješno obavljati poslove predmetnog radnog mjesta zaključiti će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

III. Rok za dostavu prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta oglasa je 8 dana od dana objave u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a dostavlja se na adresu:

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STUPNIK,

Domovićeva 1, 10255 Gornji Stupnik

Prijave se dostavljaju preporučenom pošiljkom s povratnicom u zatvorenim omotnicama sa naznakom «NE OTVARAJ – PRIJAVA NA OGLAS».

Ovaj Oglas objaviti će se na oglasnoj ploči DVD-a Stupnik, u Hrvatskom zavodu za zapošljavane, na Web stranici Općine Stupnik ( http://www.stupnik.hr ) i Web stranici DVD-a Stupnik ( www.dvd-stupnik.hr ).

 1. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na Oglas, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

 1. O rezultatima izbora po ovom oglasu kandidati će biti obaviješteni u roku do 30 dana
  nakon otvaranja prijava za posao.
 2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Stupnik zadržava pravo poništiti ovaj oglas i ne
  zaposliti ni jednog kandidata.

U Stupniku 09.07.2021.

                                                                                                                                                                                                                                                                        ZAPOVJEDNIK

                                                                                                                                                                                                                                                                          Josip Vađić